Brochure downloaden

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SPM Automotive: SPM Automotive B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83229655.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SPM Automotive een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SPM Automotive en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan SPM Automotive zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door SPM Automotive te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, passieve geavanceerde rijhulpsystemen en daaraan verwante producten van de fabrikant ‘Mobileye’, alsook telematicasystemen en daaraan verwante producten, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door SPM Automotive worden geïnstalleerd. Rijhulpsystemen van de fabrikant ‘Mobileye’ worden evenwel te allen tijde in combinatie met de installatie daarvan door SPM Automotive verkocht en geleverd.
 7. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door SPM Automotive te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, installatie- en onderhoudswerkzaamheden, kalibratieservice, het uitvoeren van software-updates en controlewerkzaamheden.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SPM Automotive en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere offerte van SPM Automotive is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van SPM Automotive kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door SPM Automotive worden herroepen. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders vermeld, zijn offertes van SPM Automotive gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan geldig.
 2. Het aanbod van rijhulpsystemen en daaraan verwante Producten van de fabrikant ‘Mobileye’ staat uitsluitend open voor Wederpartijen die eindgebruiker van die Producten zijn en die zich in Nederland bevinden, waarbij de betreffende Producten tevens in Nederland door SPM Automotive worden geïnstalleerd.
 3. Aan een offerte van SPM Automotive dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van SPM Automotive dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van SPM Automotive door de Wederpartij ondertekend in het bezit is gesteld van SPM Automotive. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SPM Automotive anders aangeeft. 
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN 

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe SPM Automotive zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van SPM Automotive treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij SPM Automotive Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en SPM Automotive na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van SPM Automotive biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. SPM Automotive is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die SPM Automotive bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SPM Automotive, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van SPM Automotive, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door SPM Automotive aangewezen wijze, aan SPM Automotive te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan SPM Automotive verstrekte informatie. 
 2. Installatie door SPM Automotive van rijhulpsystemen van de fabrikant ‘Mobileye’ geschiedt volgens de installatie-instructies van Mobileye.
 3. In verband met de levering van rijhulpsystemen van de fabrikant ‘Mobileye’ zal SPM Automotive de Wederpartij op de hoogte brengen van de ‘Gebruiksvoorwaarden voor Eindgebruikers’ voordat de Overeenkomst wordt gesloten. Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Dit geldt voorts ten aanzien van de ‘Eindgebruikersovereenkomst’ en ‘Data Notice’, welke door de Wederpartij ondertekend in het bezit van SPM Automotive moeten worden gesteld alvorens SPM Automotive gehouden is verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
 4. Voorts dient de Wederpartij SPM Automotive steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden SPM Automotive zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door SPM Automotive tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken zaken;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
 • de door SPM Automotive tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is SPM Automotive, onverminderd het bepaalde in artikel 10, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt, al dan niet in combinatie met aansluitende installatie daarvan door SPM Automotive, door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen, dan wel in geval van aansluitende installatie door SPM Automotive, de bedoelde Werkzaamheden zijn opgeleverd.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van SPM Automotive in artikel 4.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen. 
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is SPM Automotive, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten. 
 5. Indien SPM Automotive bij toepassing van lid 4 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van SPM Automotive geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door SPM Automotive vastgesteld.

ARTIKEL 8. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

 1. Tenzij de aard van de Werkzaamheden zich tegen toepassing daarvan verzet, dient de Wederpartij op het moment dat door SPM Automotive aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld. Indien de oplevering niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de door SPM Automotive tewerkgestelde personen en de Wederpartij, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, binnen vijf werkdagen na de oplevering, mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, bij SPM Automotive te zijn ingediend.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, bij SPM Automotive te worden ingediend.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor SPM Automotive uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan SPM Automotive bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingende in de weg staat.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in losse verkoop van Producten, aldus zonder aansluitende installatie daarvan door SPM Automotive, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en) en dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan SPM Automotive. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen vijf werkdagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, mededeling te doen aan SPM Automotive.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan SPM Automotive.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor SPM Automotive uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan SPM Automotive bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de Producten aan SPM Automotive verstrekte garantie, overeenkomstig de garantievoorwaarden van die fabrikant. Op de betreffende garantie dient de Wederpartij een beroep te doen bij SPM Automotive. Vorenstaande laat onverlet dat een door SPM Automotive of fabrikant verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens SPM Automotive kunnen doen gelden (conformiteit).
 6. Onverminderd de eventuele garantievoorwaarden van de fabrikant, vervalt de toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan SPM Automotive of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege SPM Automotive, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van SPM Automotive zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. SPM Automotive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop SPM Automotive geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SPM Automotive bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is SPM Automotive gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. SPM Automotive is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SPM Automotive ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door SPM Automotive in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SPM Automotive gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SPM Automotive uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die SPM Automotive ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien SPM Automotive de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle door SPM Automotive vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een offerte gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. De Wederpartij is gehouden tot vooruitbetaling van de volledige overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat SPM Automotive een Consument in het kader van een consumentenkoop tevens de mogelijkheid biedt niet meer dan 50% van de koopprijs vooruit te betalen.
 3. SPM Automotive is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens SPM Automotive is nagekomen.
 4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. SPM Automotive hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 5. SPM Automotive is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van SPM Automotive, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7 en 8, is SPM Automotive na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan SPM Automotive kan worden toegerekend.
 3. Met betrekking tot door SPM Automotive geleverde rijhulpsystemen is de chauffeur te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van een veilige rijstijl. De rijhulpsystemen grijpen niet in bij gevaarlijke situaties en bieden de chauffeur slechts ondersteuning bij de herkenning van ongewone verkeerssituaties. SPM Automotive is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verkeersongelukken.
 4. SPM Automotive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. SPM Automotive is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SPM Automotive in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SPM Automotive aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SPM Automotive toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht SPM Automotive ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SPM Automotive te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient SPM Automotive hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPM Automotive ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van SPM Automotive is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van SPM Automotive betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van SPM Automotive beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SPM Automotive betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SPM Automotive nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door SPM Automotive afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SPM Automotive dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens SPM Automotive bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De Wederpartij vrijwaart SPM Automotive van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien SPM Automotive uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SPM Automotive zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPM Automotive, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPM Automotive en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door SPM Automotive geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht SPM Automotive hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan SPM Automotive of de door SPM Automotive aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. SPM Automotive is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien SPM Automotive geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan SPM Automotive te verpanden.
 6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door SPM Automotive aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. SPM Automotive dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en onderdelen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde bedrijfsnamen, logo’s, merknamen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Producten voortvloeit.
 2. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft SPM Automotive dan wel de betreffende toeleverancier of licentiegever het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SPM Automotive aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Cookie melding

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.